[1]
N. B. Basnet and P. H. . Kumar, “A Comparative Study of Snuhi Pratisaraneeya Kshara and Apamarga Pratisaraneeya Kshara for the management of Abhyantara Arsha (Internal Piles)”., IJATM, vol. 2, no. 3, pp. 6–11, Dec. 2020.