(1)
Basnet, N. B.; Kumar, P. H. . A Comparative Study of Snuhi Pratisaraneeya Kshara and Apamarga Pratisaraneeya Kshara for the Management of Abhyantara Arsha (Internal Piles). IJATM 2020, 2, 6-11.